Resmi Gazete’de bugün (3 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7493 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek 1. Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7494 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7495 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8145)

– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1718 (2006) Sayılı ve Müteakip Kararları ile 2231 (2015) Sayılı Kararının Uygulanması Hakkındaki 24/2/2021 Tarihli ve 3578 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki EK-I Sayılı Listede Yer Alan Bir Kuruluşa Ait Bilgilerin İlişik Listede Belirtildiği Şekilde Güncellenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8146)

– Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8147)

– Adana ve Osmaniye İllerinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8148)

– Nevşehir İli, Avanos, Gülşehir ve Hacıbektaş İlçelerinde Bulunan ve İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8149)

– İzmir Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesinin İmar ve Parselasyon Planlarının Onaylanarak Alt Yapı İnşaatlarına Başlanabilmesi ve Bölgenin Kuruluşu ile İlgili İş ve İşlemlerin Bir An Önce Tamamlanarak Jeotermal Seracılık Faaliyetinin Hayata Geçirilebilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Bayındır Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8150)

– 400/33 kV Gaziantep OSB Transformatör Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8151)

– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 8152, 8153)

– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 8154)

ATAMA KARARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2024/26)

YÖNETMELİK

– İstanbul Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/3)

KURUL KARARI

– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 01/02/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/22438] Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx